Headquarters : Taoyuan, Taiwan
Factory: Shenzhen, Zhangzhou, Wenzhou
Worldwide office: Manchester, UK